Restart s Dietou 2019 | Ženy.cz
 


Pravidla

Pravidla soutěže Restart s Dietou 2019

(„pravidla“) 

Soutěž Restart s Dietou 2019, dále jen „soutěž“, probíhá v období od 2. 1. 2019 do 24. 6. 2019 na internetových stránkách www.zeny.cz. Soutěžící jsou influenceři nebo blogeři, kteří jsou aktivní na sociálních sítích nebo mají svůj vlastní blog/vlog/web a zajímají se o zdravý životní styl. Soutěží se právě s touto aktivní online platformou blogerů/influencerů, jejichž obsahem je jejich inspirativní příběh dle tématu příslušné kategorie (popis životní situace/příběhu, cesty k blogerské/influencerské činnosti/úspěchu a cesty k založení/úspěšnému provozování blogu/profilu na sociální síti). Soutěž je určena fyzickým osobám starším 18 let s korespondenční adresou na území ČR. 

Organizátorem a provozovatelem soutěže a technickým provozovatelem hlasování je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ  02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).

Soutěžící se mohou do soutěže přihlašovat na internetových stránkách www.restartsdietou.cz (www.zeny.cz/restartsdietou) buď samy, nebo mohou být nominovány jinou osobou, která tak činí s vědomím nominované osoby. Účastníkem soutěže se stává jak bloger/influencer, tak osoba, jež dotyčného do soutěže nominovala. Na osobu, jež dotyčného do soutěže pouze nominovala soutěžícího, se jakožto na účastníka  soutěže vztahují pravidla soutěže, avšak nemůže být v této soutěži soutěžícím.  

V soutěži je možné se přihlásit do 3 kategorií – FOOD, FIT a PROMĚNA.

Pokud se přihlašuje bloger/influcer samotný, stává se účastníkem soutěže po vyplnění přihlášky v rozsahu jméno, příjmení, rok svého narození, název/jméno pod kterým provozuji svojí online platformu (např. blog/vlog, profil na sociální síti), e-mail, telefon a kontaktní adresa a vložením profilové fotografie, krátkého příběhu, proč se chce účastnit, určením kategorie, do které se přihlašuje odsouhlasením těchto pravidel. V případě, že je bloger/influencer nominován jinou osobou, tato se stává účastníkem soutěže po vyplnění svých údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a zadáním nominace spočívající v uvedení e-mailu nominované osoby. Provozovatel následně bezodkladně kontaktuje prostřednictvím takto uvedeného e-mailu nominovanou osobu, o tom, že byla nominována do soutěže, kým byla nominována. Pokud bude mít daná osoba zájem o účast v soutěži, musí se přihlásit se stejnými údaji, jakoby se přihlašovala sama a to nejpozději do uzávěrky pro přihlašování do soutěže (viz níže). V případě, že tak neučiní Provozovatel e-mail vymaže nejpozději do 20 dnů od konce období pro přihlášení do soutěže.

Každý bloger/influencer smí přihlásit sám sebe do soutěže pouze jedenkrát, oproti tomu osoba, jenž nominuje jiné osoby je oprávněna jich přihlásit více. Každý přihlášený bude mít vlastní soutěžní profil, který mu vytvoří Provozovatel na základě přihlášených údajů.

Přihlašovat se mohou jen osoby, které mají svůj vlastní blog nebo jsou aktivní na sociálních sítích s korespondenční adresou a dlouhodobě pobývající na území České republiky, starší 18-ti let.

Nominovat blogera/influencera mohou fyzické osoby s korespondenční adresou a dlouhodobě pobývající na území České republiky, starší 18-ti let.

Odesláním přihlášky potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Přihlášením berou účastníci soutěže na vědomí skutečnost, že soutěž bude mít své partnery.

Soutěžící se může přihlašovat do 3 kategorií: FOOD, FIT, PROMĚNA.

Účastník soutěže zasláním přihlášky do soutěže potvrzuje, že:

a) je autorem obsahu na blogu nebo na sociálních sítích
b) je autorem fotografie, příp. má s autorem vypořádána autorská práva a je oprávněn poskytnout je do soutěže a zveřejnit je podle těchto pravidel
c) disponuje veškerými právy k tomuto obsahu a fotografiím
d) užitím obsahu  a/nebo fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli

Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje do soutěže jsou pravdivé. Zasláním přihlášky do soutěže, stejně tak účastí v internetovém hlasování – tzn. odesláním hlasu pro soutěžícího – akceptuje soutěžící/hlasující tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Účastník soutěže uděluje přihlášením do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných údajů a fotografií bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových mediích/ titulech  vydávaných  a provozovaných společností CZECH NEWS CENTER a.s., v  elektronických vydáních těchto titulů, na jejich profilech na sociálních sítích či v mobilních službách a multimédiích produkovaných společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., a to v souvislosti s informováním o soutěži.

Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit účastníka soutěže, resp. jeho blog, profil který:

a) neodpovídá zadanému tématu soutěže

b) obsahuje prvky násilí či pornografické prvky, či je jinak v rozporu s dobrými mravy

c) by mohl poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem

d) nebyl zaslán/přihlášen do soutěže k tomu oprávněnou osobou

e) u kterého byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže. O tom, zda přihlášený bloger/influencer vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií

Soutěž probíhá ve 4 fázích – přihlašování, výběr odbornou porotou, hlasování a finále, které proběhnou v níže uvedeném harmonogramu:

Harmonogram soutěže:

Přihlašování: od 2. 1. 2019 od 8:00 do 30. 1. 2019 do 24:00

Výběr odbornou porotou: 31. 1. 2019
Hlasování pro první kategorii FOOD: od 25. 2. 2019 od 12:00 do 15. 3. 2019 do 12:00
Hlasování pro první kategorii FIT: od 25. 3. 2019 od 12:00 do 15. 4. 2019 do 12:00
Hlasování pro první kategorii PROMĚNA: od 23. 4. 2019 od 12:00 do 12. 5. 2019 do 12:00


Z přihlášených soutěžících (dále tak jen jako „soutěžící“) splňujících podmínky soutěže vybere na základě kritéria poutavosti odborná porota složená z redakce časopisu Dieta a partnerů soutěže 5 soutěžících z každé kategorie. Odkaz na jejich blog nebo sociální sítě i s profilovou fotkou bude do zahájení hlasování uveřejněn v tištěné verzi časopisu Dieta a současně vznikne profil soutěžícího na webu www.zeny.cz.

O pořadí jednotlivých soutěžících v hlasování jednotlivých kategoriích  (FOOD, FIT, PROMĚNA) rozhodnou hlasováním uživatelé internetových stránek www.zeny.cz dle svých osobních preferencí na těchto stránkách, a to v období určeném pro hlasování. Z každé kategorie postoupí do finále soutěže 3 soutěžící s největším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o postupujících dřívější přihlášení do soutěže.

Hlasování je omezeno na 10 hlasů na jeden počítač pro každou soutěžící za hodinu, 10 hlasů na jednu IP adresu pro každého soutěžícího za hodinu, 10 hlasů na jednoho přihlášeného uživatele pro každého soutěžícího za hodinu. Hlasování bude uzavřeno každý den od půlnoci do 5:00 ráno. Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení soutěžícího ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a soutěžící bude ze soutěže vyloučena! K vyloučení může dojít i při odhalení vícenásobné registrace. Aby se zabránilo používání tzv. robotů, nepřihlášení uživatelé mohou hlasovat až po vyplnění bezpečnostního kódu. Přihlášení uživatelé nejsou nuceni k jeho vyplnění. Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící zveřejňovat odkazy na soutěžní fotografii v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních sítí i na svých osobních stránkách.

Podmínkou k postupu do finále soutěže je uzavření písemné dohody o účasti na finále mezi soutěžícím postupujícím do finále a Provozovatelem (účast na finále je nezbytnou podmínkou pro další účast v soutěži). Účelem této dohody je zajištění osobní přítomnosti soutěžícího na profesionálním natáčení a fotografování v délce 2 dnů, a to v období od 4. až 6. 2. 2019 pro kategorii FOOD, od 18. až 24. 2. 2019 pro kategorii FIT a od 20. do 27. 3. 2019 pro kategorii PROMĚNA dle dohody Provozovatele a předmětného soutěžícího a zajištění další účasti soutěžícího v soutěži v souladu s těmito pravidly. V případě, že soutěžící odmítne tuto dohodu s Provozovatelem uzavřít do 4. 2. 2019 pro kategorii FOOD, do 18. 2. Pro kategorii FIT, do 20. 3. 2019 pro kategorii PROMĚNA a/nebo neposkytne součinnost pro natáčení a fotografování, je Provozovatel oprávněn soutěžícího z další účasti v soutěži vyloučit a na jeho místo nastoupí soutěžící, který se umístil na následujícím pořadí za vyloučeného soutěžícího. 

Výše uvedené foto a video finalistů bude uveřejněno na finále soutěže, v tištěné verzi časopisu Dieta a na webových stránkách soutěže  www.zeny.cz, příp. na dalších webových stránkách či titulech společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.

Z finalistů vybere na finále odborná porota na základě poutavosti vítěze z každé kategorie a zároveň z vítězů kategorií na základě stejného kritéria 1 absolutního vítěze soutěže Restart s Dietou roku 2019, tito budou na finále i slavnostně vyhlášeni.

Ceny

Soutěžící budou soutěžit o hodnotné ceny (ceny nejsou peněžní)

Absolutní vítěz - RESTART ROKU 2019 získá ceny v celkové hodnotě 70.000,- Kč

- hlavní cena zájezd na ostrov Kréta v hodnotě 50 000 Kč

- crossové dámské kolo v hodnotě 20 000 Kč  

1. místo FOOD RESTART

Wellness a Spa pobyt ve Ville Memories ve Zlíně
Parfém Angel od Thierry Mugler
Balíček Novatin Kombe
Balíček NIVEA
Masáže Tawan
Balíček produktů Bonavita
Balíček s kokosovou vodou COCOXIM
Elektrospotřebič Philips

Redakční spolupráce na sekci Jídlo v časopise Dieta a inzertní prostor v časopise Dieta

2. místo FOOD RESTART

Zapůjčení vozu SUZUKI na víkend
Elektrospotřebič Philips
Šperk od Klenoty Aurum
Parfém Angel od Thierry Mugler
Balíček Novatin Kombe
Balíček NIVEA
Masáže Tawan
Balíček produktů Bonavita
Balíček s kokosovou vodou COCOXIM

3. místo FOOD RESTART

Elektrospotřebič Philips
Poukaz Answear
Parfém Angel od Thierry Mugler
Balíček Novatin Kombe
Balíček NIVEA
Masáže Tawan
Balíček produktů Bonavita
Balíček s kokosovou vodou COCOXIM

1. místo FIT RESTART

Wellness a Spa pobyt ve Ville Memories ve Zlíně
Parfém Angel od Thierry Mugler
Balíček Novatin Kombe
Balíček NIVEA
Masáže Tawan
Drinky Waterdrop
Balíček Wilkinson

Redakční spolupráce na sekci Jídlo v časopise Dieta a inzertní prostor v časopise Dieta

2. místo FIT RESTART

Zapůjčení vozu SUZUKI na víkend
Šperk od Klenoty Aurum
Parfém Angel od Thierry Mugler
Balíček Novatin Kombe
Balíček NIVEA
Masáže Tawan
Drinky Waterdrop
Balíček Wilkinson

3. místo FIT RESTART

Poukaz Answear
Parfém Angel od Thierry Mugler
Balíček Novatin Kombe
Balíček NIVEA
Masáže Tawan
Drinky Waterdrop
Balíček Wilkinson


1. místo PROMĚNA RESTART

Wellness a Spa pobyt ve Ville Memories ve Zlíně
Poukaz od kliniky Yes Visage
Parfém Angel od Thierry Mugler
Balíček Novatin Kombe
Masáže Tawan
Balíček NIVEA

Redakční spolupráce na sekci Jídlo v časopise Dieta a inzertní prostor v časopise Dieta

2. místo PROMĚNA RESTART

Zapůjčení vozu SUZUKI na víkend
Poukaz od kliniky Yes Visage
Šperk od Klenoty Aurum
Parfém Angel od Thierry Mugler
Balíček Novatin Kombe
Balíček NIVEA
Masáže Tawan

3. místo PROMĚNA RESTART

Poukaz od kliniky Yes Visage
Poukaz Answear
Parfém Angel od Thierry Mugler
Balíček Novatin Kombe
Balíček NIVEA
Masáže Tawan

Ceny budou výhercům předány po vyhlášení výsledků na finále soutěže.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Soutěžící postupující z jednotlivých fází soutěže do další fáze soutěže budou informováni e-mailem a telefonicky redakcí časopisu Dieta nebo marketingovým oddělením Provozovatele. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být do 7 dnů informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří soutěžícího kontaktovat nejpozději do 7 dnů ode dne ukončení příslušné fáze soutěže, je Provozovatel oprávněn jej ze soutěže vyloučit a nahradit jej dalším soutěžícím v dané kategorii dle příslušného pořadí. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat soutěžícího, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3 x kontaktuje na jím uvedené e-mailové adrese.

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.zeny.cz nejpozději do 15. 6. 2019.

Provozovatel bude zpracovávat tyto osobní údaje účastníků soutěže: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail, fotografii, název/jméno blogu/vlogu/profilu na sociální síti. Informace o zpracování osobních údajů je dostupná zde.

Hra je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku.

Provozovatel je oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, dobu jejího trvání a výhru kdykoli v průběhu soutěže a je oprávněn soutěž kdykoli v jejím průběhu bez náhrady ukončit.

Výhra ani účast v soutěži není soudně vymahatelná. Na výhru nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhra nemůže být vyměněna za hotovost.

Pokud Provozovatel zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit.

Provozovatel si vyhrazuje právo prokázat totožnost soutěžících, zejm. finalistů, vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.