...

... Zdroj: iStock.com

Jak probíhá obřad v kostele a jak na radnici, co je zákonem dané a co můžete klidně vynechat?

Ať už se pár rozhodne pro svatbu civilní či církevní, existují povinné části svatebního obřadu, které se nemohou vynechat a ty, které si zvolíme dle svého vlastního uvážení. Některé jsou totiž považovány jen za tradici a je na každém z nás, jakou podobu zvolíme. Jde to i bez proslovu nebo bez polibku?

Jaké formality musí splnit svatební obřad?

Manželství v České republice vzniká podle zákona „svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství.“ Toto prohlášení je veřejné a slavnostní, činí se před úřadem tomu určeným a v přítomnosti dvou svědků.

Pokud tak učiní osobně před orgánem veřejné moci v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek. Pokud tak učiní osobně před orgánem církve nebo náboženské společnosti, jedná se o církevní sňatek.

Ze zákona dále vyplývá, že snoubenci při obřadu uvedou, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů svého bydlení a hmotného zajištění pro uzavření manželství.

Podle ustanovení občanského zákoníku se manželství uzavírá tak, že oddávající položí snoubencům otázku, zda spolu chtějí vstoupit do manželství. Kladnou odpovědí obou manželství vznikne.

Dále snoubenci při obřadu uvedou, jaké budou mít příjmení a jaké bude příjmení jejich společných dětí.

Toto jsou tedy povinné části svatebního obřadu. Projev, prstýnky nebo polibek a další jsou zvyklosti, které je možno vynechat.

Kam se obrátit

Pokud jste si vybrali místo a termín a uvažujete o civilním sňatku, obraťte se na patřičný matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá.

Pokud chcete uzavřít církevní sňatek, je nutné se obrátit na osobu pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Pokud proběhl občanský sňatek, může proběhnout církevní obřad, ten ale nemá žádné právní následky. Pokud proběhl církevní sňatek, nelze poté uzavřít ještě občanský sňatek. Na příslušném místě vám řeknou, co budete dále potřebovat.

V cizině mohou snoubenci uzavřít manželství před zastupitelským úřadem České republiky nebo před orgánem k tomu zmocněným. Podrobnější informace získáte na jakémkoliv matričním úřadě v ČR.

Potřebné doklady pro civilní sňatek

Před uzavřením civilního sňatku vyplní snoubenci Dotazník k uzavření manželství a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno (více: výběr místa).

Kromě dotazníku budete potřebovat:

· rodný list,

· doklad o státním občanství (platný doklad totožnosti - cestovní pas, občanský průkaz).

Další doklady si může sehnat matrika nebo vás o ně požádat:

· výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu

· výpis z evidence obyvatel o osobním stavu.

Pokud byl některý ze snoubenců vdaný nebo ženatý, je potřeba doložit ještě:

· pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera

Případně

· rodné listy společných dětí (mají-li snoubenci takové)

· rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám)

Pokud je jeden z manželů cizinec, bude potřebovat další doklady - podrobnosti najdete zde.

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list.

Potřebné doklady pro církevní sňatek

Pro církevní sňatek platí stejné základní podmínky, jako pro občanský. Další předpoklady se liší podle církve a farnosti, kde chcete sňatek uzavřít. Katoličtí faráři většinou požadují, aby byl alespoň jeden ze snoubenců pokřtěný. Někde vyžadují i předmanželskou přípravu.

Církevní sňatek se koná většinou ve farnosti jednoho ze snoubenců. Pokud chtějí uzavřít sňatek jinde, budou potřebovat ještě takzvané propuštění ze své farnosti, tedy povolení

Jaké potřebujete dokumenty k církevnímu sňatku:

Při uzavření církevního sňatku budete potřebovat také Dotazník k uzavření manželství a také Žádost o vydání osvědčení o církevním sňatku. Dotazník a žádost donesete na matriku, pod kterou spadá příslušná farnost, tedy kostel, kde se chcete brát. Na matrice potřebovat stejné dokumenty, jako v případě civilního sňatku (viz výše). Dostanete Osvědčení a vyplněný Protokol o uzavření manželství a to vše zaneste do farnosti sňatku.

Dále budete potřebovat:

· potvrzení o křtu (výpis z křestní matriky), ne starší než 3 měsíce před svatbou.

· případné další doklady (např. úmrtní list manžela/ky u ovdovělých, rozhodnutí církevního soudu o zneplatnění předchozího sňatku u rozvedených)

· zápis k žádosti o církevní sňatek.

Některé farnosti chtějí i další dokumenty, například doklad o absolvování přípravy na manželství, to vše záleží na místě, kde se berete.

Více informací o tom, co obnáší církevní sňatek a vše o tom, jak si zařídit svatbu v kostele čtěte zde.

Jak probíhá civilní obřad

Civilní obřad probíhá tradičně v České republice tak, že před obřadem matrikář nebo jiný pověřený pracovník zkontroluje doklady totožnosti novomanželů a svědků (občanské průkazy nebo cestovní pasy).

Většina dalšího je pak organizována ceremoniářem nebo matrikářem. Oddávající si zpravidla vezme k sobě snubní prsteny. Matrikářka většinou vyzve svatební hosty, aby vstoupili do obřadní místnosti nebo utvořili špalír.

Na začátek obřadu většinou upozorní hudba, hosté povstanou a následuje příchod hlavních aktérů. Jejich pořadí je většinou následující:

· ženich se svojí matkou po pravici. Ženich doprovodí matku na její místo v první řadě a čeká na nevěstu. Většinou je otočen lehce směrem k příchozím

· svědci

· družičky

· nevěsta s otcem, přičemž nevěsta chodí většinou po pravici. Otec předá nevěstu ženichovi a postaví se na své místo v první řadě.

Pochopitelně, ne vždy je možné, aby nevěsta i ženich šli k oltáři s rodiči. Není výjimkou, že ženich chodí sám, nevěstu dle etikety doprovází „starší ženatý muž“ – dědeček, bratr, strýc nebo rodinný přítel či nevěstin kamarád. V poslední době není výjimkou, že nevěsty přicházejí s matkou nebo samy.

Následuje představení snoubenců oddávajícímu matrikářkou a pak svatební řeč. Ta ovšem není v žádném případě povinnou součástí obřadu, takže to lze po dohodě s oddávajícím jakkoliv upravit.

Následuje svatební slib, ono „svobodné vyjádření vůle“ čili povinná část uzavření manželství. Oddávající se zeptá, zda ženich či nevěsta vstupují do manželství dobrovolně a odpovědi snoubenců zní „ano“. Je-li osoba neslyšící, němá nebo nemluví nebo nerozumí česky, je potřeba přítomnost tlumočníka.

Následuje výměna prstýnků a novomanželský polibek, to jsou ovšem nepovinné části obřadu, které lze vynechat.

Novomanželé podepíší protokol o uzavření manželství, který vyplňuje matrikář. Může následovat přípitek, gratulace (vždy se gratuluje nejdříve nevěstě a poté ženichovi) a odchod z obřadu.

Jak probíhá církevní obřad

Podoba církevního obřadu vždy záleží na tom, v jakém kostele probíhá a jakého vyznání je oddávající farář a snoubenci. Svatební obřad může probíhat jako mše anebo bez ni. Mše je podrobně popsána například zde.

Je dobré si uvědomit, že během katolického církevního sňatku - se mší i bez - se kněz ptá snoubenců na tři otázky a oba snoubenci, i v případě, že jeden z nich je nepokřtěný, odpovídají Ano.

Tři otázky:

Rozhodli jste se uzavřít manželství před Bohem. Ptám se vás před církví a před Bohem: Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné?

Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost. Ptám se vás před církví a před Bohem: Zavazujete se k tomu opravdu na celý život?

Chcete založit rodinu. Ptám se vás před církví a před Bohem: Přijmete děti od Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona?

Stejně tak oba snoubenci odříkávají slib:

Ženich říká: Já (křestní, jméno) odevzdávám se tobě (osloví nevěstu křestním jménem) a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen. Nevěsta říká to samé.

Pokud probíhá sňatek u evangelické církve, může být svatební slib „nevěřícího“ partnera formulován jinak. Více informací najdete zde.