Až navěky? 5 věcí, díky kterým láska vydrží!

Ve vztahu si každý člověk přeje být šťastný a spokojený, ale samo od sebe to prostě nejde a zázračné recepty na život ve dvou neexistují. Po období zamilovanosti přichází doba, kdy nám život sundá růžové brýle a je načase začít na vztahu pracovat. Podle sexuoložky Laury Janáčkové se stabilní vztah neobejde bez 5 věcí. Nezapomínáte na ně? 

Komunikujte spolu. Spokojené páry mezi sebou často mluví. Partneři jsou k sobě otevření a nikdy, opravdu nikdy se nad druhého nepovyšují. Nejčastější chybou u žen je, že si myslí, že jejich partner si určité věci či přání prostě domyslí, mužům to však obvykle nedochází, protože jejich myšlení je konkrétnější.

Nejobvyklejší chybou mužů zase je, že komunikují málo či nekomunikují vůbec.

Prvním požadavkem spokojeného vztahu je: „Mluvte spolu - o všem, jasně a konkrétně.“

Úcta představuje základní podmínku vzájemného spolužití. Úcta ve vztahu se zdá samozřejmostí, ale je to právě její narušení, které přivádí páry do vztahových problémů.

Ženy často chybují v tom, že mužům dávají málo najevo, jak jsou pracovití, výkonní, šikovní a schopní, když zabezpečují a chrání pár, rodinu. Muži pak málo oceňují ženy jako dobré matky a krásné partnerky.

Druhým požadavkem spokojeného vztahu tedy je: „Chvalte se.“

Lásku cítíme, zamilovanost prožíváme. Po období zamilovanosti, která je jakousi intoxikací organismu, někdy skutečnou lásku pocítíme, jindy se však vytrácí. Nicméně laskavost a zdvořilost má moc proměnit konflikt v diskusi - a ta je základem spolupráce.

Třetím požadavkem spokojeného vztahu je: „Buďte k sobě laskaví.“

Tolerance k druhému člověku předchází hádkám a nedorozuměním. Uvědomění si faktu, že náš partner má své vlastní představy, požadavky a očekávání, je také předpokladem k jejich pochopení. Podívat se na věci z jiného úhlu pohledu pomáhá vyřešit emoční rozdíly partnerského vztahu.

Čtvrtým požadavkem spokojeného vztahu je: „Snažte se pochopit druhého.“

Porozumění představuje pochopení, že v životě páru není nic samozřejmostí. Ženy požadují za samozřejmé, že muž chodí do práce a zabezpečuje rodinu. Muži požadují za samozřejmé, že jejich ženy se starají o domácnost, jsou dobrými matkami, partnerkami. Pochopení své práce a sebe navzájem je důležité pro pocit uspokojení v partnerství.

Pátým požadavkem spokojeného vztahu je: „Naslouchejte si a myslete na sebe.“

Partnerství klade vysoké nároky na spolupráci. Muž i žena v páru mají své představy, tužby a očekávání. Jejich nenaplnění pak může vést ke zklamání a pocitu nespokojenosti.

Sladit své představy s reálným životem v páru není jednoduché zvláště proto, že mnohdy naše přání nemusí být totožné s očekáváním našeho partnera.

Na co byste měli ve vztahu také myslet:

Aktivní páry předcházejí stereotypu ve vztahu, jejich vztah nikdy nevyhoří a bude stále zajímavý. „Buďte tedy stále otevření novým myšlenkám a zkušenostem.“

Páry s pozitivním myšlením si více užívají života a jsou zdravější. „Buďte pozitivní.“

Páry, které si mohou důvěřovat, mají častější sex. Vzájemné doteky a intimita představují ve vztahu koření, které společně s předcházejícími požadavky naplňuje pocit lidského štěstí. „Dotýkejte se a milujte se.“

Vytvořit si spokojený a šťastný vztah představuje práci nejen na sobě samém, ale i na vztahu jako takovém. Základ není v tom, co a jak děláme, ale jací jsme lidé. Být nejlepší v očích našeho partnera nám dává možnost růst jako osobnosti.

V deníku New York Times vyšel článek o zajímavém projektu, který běží už od roku 1938. Tehdy začal na Harvardově univerzitě intenzivní výzkum sledující životy 268 studentů. I když byl původní záměr trochu jiný, studie ukázala, jak je důležité pěstovat mezilidské vztahy už od dětství. Po 74 letech pozorování došli výzkumníci k závěru, že pro úspěch v životě není důležitý tělesný typ, pořadí narození, politická orientace ani sociální zařazení, ale schopnost intimního vztahu. Z 31 lidí neschopných navázat intimní vztah dnes žijí pouze čtyři, zatímco z těch, kteří s navazováním vztahů neměli potíže, žije více než třetina.
Až navěky?

Článek připravil časopis Moje psychologie.